2019. december 02.      16:17

Jelenlegi hely

Pályázati kiírás az örkényi Szabadidő Központ igazgatói munkakör betöltésére


Pályázati kiírás az örkényi Szabadidő Központ

igazgatói munkakör betöltésére

Örkény Városi Önkormányzat

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Szabadidő Központ igazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet alapján Örkény Város Önkormányzata pályázatot hirdet az örkényi Szabadidő Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól.

A közalkalmazott által betöltendő, kinevezés szerinti munkakör: vezető közművelődési szakember

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős (heti 40 óra)

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre 2020. március 1-től 2025. február 28-ig szól.

A munkavégzés helye: Örkény Fő út 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásnak szervezése. A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásokról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján. Az igazgató feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása,szakmai munkájának irányítása, képviselete. Az intézmény dolgozói fölött a munkáltatói jogkörök gyakorlása.

Az igazgató a közművelődési feladatok (kulturális programok, előadások, rendezvények szervezése és könyvtárosi feladatok) ellátása mellett magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálást, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtását. Egyszemélyi felelős vezetőként felelős az intézmény működéséért, gazdálkodásáért, a tevékenység megszervezéséért, irányításáért, színvonaláért és szabályosságáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

·        Felsőfokú közművelődési végezettség.

·        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet,

·        Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyt létesít, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·       Vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·        szakmai önéletrajz,

·        az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program,

·        végzettséget igazoló okiratok másolata,

·        Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez, továbbításához hozzájárul.

                       

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2020. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31. 1200 óra

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton 2377 Örkény Kossuth u. 2. Polgármesteri Hivatal

Személyesen: Kulcsár István polgármester 2377 Örkény Kossuth u. 2.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ Kulcsár István polgármester nyújt a 29/310 032 telefonszámon.

A pályázati kiírás megjelenik: Mi Újság c. folyóirat, Örkény Város Honlapja, Oktatási és Kulturális Közlöny