2019. november 26.      16:51

Jelenlegi hely

Időközi nemzetiségi önkormányzati választások kitűzése


Örkény Város Helyi Választási Bizottsága

35./2019. (XI.25.) számú HVB határozata

Örkény roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselőinek időközi választásának kitűzéséről

 

Örkény Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 309. § (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva Örkény városban a roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselőinek időközi választását 2020. február 16. napjára tűzi ki.

Örkény Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárás határidőit és határnapjait a határozat 1. melléklete szerint határozza meg.

Örkény Város Helyi Választási Bizottsága a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 59. § (1) bekezdése, valamint a Ve. 316. §-a alapján a jelöltajánláshoz szükséges ajánlások számát a következők szerint határozza meg a romatelepülési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez legalább húsz választópolgárnak az ajánlása szükséges.

A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de Örkény Város Helyi Választási Bizottságánál (2377, Örkény, Kossuth u. 2.  jegyzo@orkeny.hu  0629311121) személyesen, levélben, telefaxon, vagy elektronikus levélben benyújtandó illetékmentes fellebbezést nyújthat be. A fellebbezésnek a megtámadott határozat meghozatalától számított 3 napon belül, a határidő utolsó napján (november 28.) 16.00 óráig kell megérkeznie, mely határidő jogvesztő.

indoklás

 

A 2019. október 13. napon Örkény Városban megtartott roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását követően a roma települési nemzetiségi önkormányzatba megválasztott képviselők a Helyi Választási Bizottság Elnökétől átvették megbízóleveleiket és letették az esküt, majd megalakult a Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat, amely. 2019. október 30-án 21/ 2019(X.30.)sz. határozatával kimondta a feloszlását.

A Nektv. 69. § (3) d) pontja szerint időközi választást kell kitűzni, ha a képviselő-testület kimondta feloszlását.

A Ve. 309.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a roma nemzetiségi települési önkormányzati képviselők időközi választását a Helyi Választási Bizottság tűzi ki a Ve. 6. §, és 8.§-ában foglalt keretek között

A Nektv. 59. § (1) bekezdése, valamint a Ve. 316.§-a szerint a választást kitűző határozatban a Helyi Választási Bizottságnak egyidejűleg meg kell állapítania a települési nemzetiségi önkormányzati jelölt bejelentéséhez szükséges ajánlások számát, egész számra felfelé kerekítve.

A Nektv. 51. § (1) bekezdése szerint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma 5 fő.

A Helyi Választási Bizottság jelen határozatának mellékletét képezi a választás határidőit és határnapjait tartalmazó rendelkezés.

A Helyi Választási Bizottság határozatát a fenti jogszabályhelyek alapján hozta meg.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatást a Ve. 221.§ (1) bekezdésén, a 223.§-án, a 224.§-án, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Örkény, 2019. 11. 25.

HVB elnöke

Melléklet az …./2019. (……...) HVB határozathoz

a roma nemzetiségi képviselők időközi választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

 

Örkény Város Helyi Választási Bizottsága a Ve. 11.§ (1) bekezdésében és a 309.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2020. február 16. napjára kitűzött roma nemzetiségi települési önkormányzati képviselők időközi választása eljárási határidőinek és határnapjainak naptár szerinti  napjait a következők szerint állapítja meg.

A választási bizottságok

 

 A választási bizottságba a Ve. 311. § (2a) bekezdése szerinti megfigyelőt legkésőbb 2020. február 7-én 16.00 óráig lehet bejelenteni. [Ve. 30. § (2) bekezdés, 311. § (2a) bekezdés]

 

Szavazóköri névjegyzék

 

A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe azt a választópolgárt kell felvenni, aki legkésőbb 2020. január 31-én 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben. [Ve. 315. §]

 

 Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2019. december 27-ig kell megküldeni. [Ve. 115. § (2) bekezdés]

 

A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételről azt a választópolgárt, aki 2020. december 11-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. (Ve. 116.§ (1) bekezdés)

 

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet

a) a helyi választási irodához

aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2020. február 12-én 16.00 óráig,

ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2020. február 14-én 16.00 óráig vagy

ac) 2020. február 14. 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2020 február 16-án 12.00 óráig,

b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéséve 2020 február 16-án , legkésőbb 12.00 óráig

nyújthat be. [Ve. 103. § (2) bekezdés]

 

A fogyatékossággal élő választópolgár 2020. február 7-én 16.00 óráig kérheti, hogy részére a szavazókörben braille írással ellátott szavazósablont biztosítsanak. (Ve. 88. § c), 167. § (5) bekezdés)

 

A helyi választási iroda a lezárt szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét legkésőbb 2020. február 15-én kinyomtatja. (Ve. 106.§ (2) bekezdés)

 

A kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét 2020. május 18-án meg kell semmisíteni. (Ve. 109.§ (1) bekezdés)

 

A szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének adatait 2020. május 18-án törölni kell. (Ve. 109.§ (2) bekezdés)

 

Jelöltállítás

 

Az ajánlóívek iránti igényt a választás kitűzését követően lehet benyújtani a helyi választási irodához. (Ve. 120. § (2) bekezdés)

 

A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. december 28-án átadja az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. (Ve. 121.§ (2) bekezdés)

 

A választási iroda – az ajánlóív átadásával egyidejűleg – ingyenesen átadja a jelölő szervezet számára a névjegyzékben a nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok nevét és lakcímét. A nemzetiségi választópolgárként az átadást követően névjegyzékbe vett választópolgárok adatait tartalmazó kiegészítő adatszolgáltatást a jelölő szervezet 2020. január 12-én és 2020. február 3-án 16.00 óráig igényelheti. (Ve. 317.§ (2) bekezdés)

 

A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb 2020. január 13-án 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 318. § (1) bekezdés]

 

Az ajánlóívek leadásának határideje: 2020. január 13-án 16.00 óra. (Ve. 124.§ (2) bekezdés)

 

Az ajánlóíveket a helyi választási iroda a szavazást követő kilencvenedik nap utáni munkanapon, 2020. május 18-án megsemmisíti. (Ve. 128.§)

 

 

Kampánytevékenység

A választási kampányidőszak 2019. december 28-tól 2020. február 16-án 19.00 óráig tart. [Ve. 139. § (1) bekezdés]

 

A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen, valamint e területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon választási kampánytevékenység 2020. február 16-án nem folytatható. (Ve. 143.§)

 

Választási gyűlés tartásának utolsó időpontja 2020. február 15.  24.00 óra. (Ve. 145.§ (1) bekezdés)

 

2020. február 16-án politikai reklámot nem lehet közzétenni. (Ve. 147.§ (4a) bekezdés)

 

A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2020. február 16-án nem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exitpoll) csak 2020. február 16-án 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni. (Ve.150.§)

 

A Ve. 317.§-a szerinti adatszolgáltatás adatait a jelölő szervezetnek legkésőbb 2020. február 16-án kell megsemmisítenie, és az erről készült jegyzőkönyvet 2020. február 19-én 16.00 óráig át kell adnia az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának. (Ve. 155.§ (2) , 317. § (3) bekezdés)

 

A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2020. március 17-én 16.00 óráig köteles eltávolítani. (Ve. 144.§ (7) bekezdés)

 

Szavazás előkészítése

A választási bizottság a bejelentett jelöltek – annak a jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását a jelöltek bejelentésére rendelkezésre álló határnapon 2020. január 13-án 16.00 óra után végzi el. (Ve. 160.§ (2) bekezdés)

 

A szavazólap adattartalmának jóváhagyására azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot hozott. (Ve. 162.§ (1) bekezdés)

 

2020. február 15-én a helyi választási iroda átadja a szavazóköri névjegyzéket, a szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket a szavazatszámláló bizottság elnökének. (Ve. 164.§ (1) bekezdés)

 

 

Szavazás

A szavazóhelyiségben szavazni 2020. február 16-án 06.00 órától 19.00 óráig lehet.(Ve. 169. § )

 

 

Választási iratok kezelése

A jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában 2020. február 19-én 16.00 óráig tekinthető meg. (Ve. 204. § )

 

A szavazólapokat a helyi választási irodában kell elhelyezni és 2020. május 16-ig meg kell őrizni úgy, hogy illetéktelen személyek részére ne váljanak hozzáférhetővé. A választás eredményével összefüggő büntetőeljárás esetén az érintett szavazólapokat az ügy jogerős lezárásáig kell megőrizni. (Ve. 205.§ (1) bekezdés)

 

2020. május 18-án a választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát 2020. május 16-át követően a Magyar Nemzeti Levéltárnak át kell adni. (Ve. 205.§ (2) bekezdés)