2016. Május 19.      14:58

Jelenlegi hely

„Helyi autóbusz-közlekedés 2016”- pályázati kiírás


 

AJÁNLATKÉRÉS HELYI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ELLÁTÁSÁRA

Örkény Város Önkormányzata az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2012.évi XLI. törvény rendelkezései szerint, az autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi közforgalmú közlekedési szolgáltatás ellátására ajánlatot kér. A 2012. évi XLI. törvény 24.§ (1) bekezdése szerint pályázat kiírás mellőzésével, nyilvános ajánlatkérésen alapuló eljárás keretében bízható meg a közlekedési szolgáltató, ha az ellátásért felelős által igényelt közszolgáltatás egyetlen járatra, vagy vonalra korlátozódik és a szolgáltató ellentételezésre – ide nem értve a szociálpolitikai menetdíj-támogatást- nem válik jogosulttá.

A részvétel feltételei:

Részt vehetnek belföldi, illetve külföldi székhelyű, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok, vagy azok konzorciuma. Külföldi székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha azt a többször módosított 2012. évi XLI. törvény megengedi.

Az ajánlattevőnek igazolnia kell a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek meglétét. Az ajánlattevőnek, illetve az általa nyújtott szolgáltatásnak meg kell felelnie az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló, többször módosított 2012. évi XLI. törvény, a közúti közlekedésről szóló, többször módosított 1988. évi I. törvény és a vonatkozó rendeletek, különösen a 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet előírásainak.

Ajánlatok benyújtásának határideje:

2016. június 22. 10.00 óra. Helye: Örkény Város Polgármesteri Hivatalának titkársága/3.iroda/.

 

Elbírálás módja és szempontjai:

A Képviselő-testület az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő közül az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó, a jelen kiírásban szereplő feltételeknek maradéktalanul megfelelő pályázót hirdeti ki nyertesnek. Az elbírálásnál alapkövetelmény a jelen pályázati kiírásban foglalt műszaki, gazdasági, referencia és egyéb követelményeknek való megfelelés. Az elbírálásra Örkény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult. A jelen kiírás mellékletében foglalt menetrend csak egyik részére ajánlatot tenni nem lehet. Egy pályázó csak egy ajánlatot tehet.

 

Eredményhirdetés időpontja:

2016. június 23. 17.00 óra,  Helye: Örkény Város Polgármesteri Hivatalának Díszterme

 

Szerződéskötés legkésőbbi időpontja:

2016. július 31.

 

A szolgáltatás megkezdésének időpontja:

2016. szeptember 01. 00 óra

 

A szerződés időtartama:

Az Önkormányzat a nyertes Pályázóval 4 éves határozott időtartamra köt közszolgáltatási szerződést, 2016. szeptember 1-től 2020. augusztus 31-ig.

 

1.    Ellátandó közszolgáltatási tevékenység és minimális közszolgáltatási követelmények, a szolgáltatás minőségi feltételei és a velük kapcsolatos követelmények, kötelezettségek

 

A nyertes Ajánlattevőnek (a továbbiakban Szolgáltatónak) Örkény Város helyi, közforgalmú autóbusz-közlekedési szolgáltatását kell biztosítania.

 

Menetrend

A szolgáltatás megkezdésekor a Szolgáltatónak a melléklet szerinti menetrend szerint kell közlekedést biztosítania.

 

Díjszabás

A megrendelő Önkormányzat a menetrend szerinti személyszállítás legmagasabb hatósági viteldíjait mindenkor önkormányzati rendeletben teszi közzé. A rendelet módosítását megelőzően az Önkormányzat kikéri a Szolgáltató véleményét.

Tájékoztatásul, a pályázat kiírásakor a helyi járatokon érvényes viteldíjak:

§  Vonaljegy:                                                                             150,-Ft,

§  Teljes árú havi bérlet:                                                        2.210,-Ft,

§  Kedvezményes havi bérlet:                                               500,-Ft.

§  Kedvezményes négyhavi bérlet:                                     2.000 Ft

 

Jegyárusítás, jegykezelés, jegyellenőrzés

A Szolgáltatónak biztosítania kell a jármű fedélzetén a felszálláskor történő bérlet és vonaljegyváltási lehetőséget, valamint külön kérésre készpénzfizetési számlát kell a vásárlásról kiállítania. A járművezető a járműre történő felszálláskor az utasok utazási jogosultságát (bérlet, vonaljegy, egyéb utazásra jogosító igazolvány) ellenőrizni köteles. Az ellenőrzés hiányosságából fakadó bevételkiesés semmilyen formában nem terhelhető tovább a megrendelő Önkormányzatra, a Szolgáltatónak az üzleti tervét a menetdíjak teljes körű beszedésével kell kalkulálnia.

 

Követelmények a járművekre vonatkozóan

A szolgáltatást menetrend szerinti személyszállításra alkalmas, minden szükséges vizsgával és hatósági engedéllyel rendelkező járművekkel, és – mind az általános közlekedési, üzemeltetési kérdésekben, mind a helyi szolgáltatás jellemzőit illetően – képzett személyzettel kell lebonyolítani. A járműveknek mindenkor kívül-belül tiszta állapotúaknak, a hatóságilag előírt és a szolgáltatás szempontjából szükséges eszközökkel felszerelteknek kell lenniük. Üzem közbeni beszennyeződés esetén a Szolgáltatónak a jármű operatív takarításáról gondoskodnia kell.

 

Utastájékoztatás

A Szolgáltató feladata a menetrend, díjszabás, a Szolgáltató elérhetősége, aktuális hirdetmények és egyéb információk közzététele. Ezeket a járművek utasterében a hatósági előírások figyelembe vételével kell elhelyezni.

A Szolgáltató feladata az Önkormányzat által kijelölt és biztosított megállóhelyeken a menetrendi hirdetmények elhelyezése. A szolgáltatás nyújtása során a járművezető köteles élőszóban tájékoztatást adni az utazóközönség részére az előre nem tervezett eltérésekről, akadályokról, azok várható hatásairól. A járművezető köteles továbbá – a forgalombiztonság szem előtt tartása mellett – tájékoztatást adni az utasok kérdéseire a szolgáltatást, közlekedési rendet, tarifát, panasztételi lehetőséget, találttárgy-kezelést stb. illetően.

 

Ügyfélkapcsolatok

A fenti utastájékoztatási követelményeken túlmenően a Szolgáltatónak biztosítania kell a hozzá írásban beérkező utasészrevételek kezelését, az arra adott szakszerű, ügyfélközpontú válasz megadását.

A Szolgáltatónak biztosítania kell az autóbuszon a járművezetőnek leadott talált tárgyak kezelését. A szolgáltatásra, a Szolgáltató működésére vonatkozóan a megrendelő Önkormányzathoz beérkező észrevételeket az Önkormányzat általi továbbítást követően a Szolgáltató köteles érdemben kivizsgálni, azokat szakszerűen, ügyfélközpontúan megválaszolni. Az Önkormányzat igénye esetén az észrevételekkel kapcsolatban a Szolgáltató vezetőjének személyesen rendelkezésre kell állnia eseti konzultációkra.

 

Pontossági követelmények

A Szolgáltatónak a meghatározott és a közszolgáltatási szerződés mellékletét képező menetrend alapján kell a közlekedést biztosítania. Hibás teljesítésnek minősül külső forgalmi ok nélkül a végállomásról való 4 percet elérő késve indulás, valamint a vonalközi bármely megállóhelyről való, külső forgalmi ok nélküli, 4 percet elérő késve indulás. Hibás teljesítés esetén a megrendelő Önkormányzat kötbér érvényesítésére jogosult.

 

Járatkimaradás

Hibás teljesítésnek minősül valamely járat kimaradása, amennyiben az a Szolgáltató működési körén belül bekövetkező okból áll elő. Járatkimaradásnak minősül, ha a járat egyáltalán nem, vagy 20 percet meghaladó késéssel közlekedik a Szolgáltató hibájából. Járatkimaradás esetén a megrendelő Önkormányzat kötbér érvényesítésére jogosult.

 

Közterület-használat

A Szolgáltató felé minőségi elvárás, hogy a menetrend szerinti helyi személyszállítást végző autóbuszaival Örkény Város közigazgatási területén a közutakat csak a közforgalmú menetrend lebonyolításához legszükségesebb mértékben veheti igénybe. A Szolgáltató a jármű külső felületén és utasterében harmadik fél által megrendelt, illetve a Szolgáltató saját cégén, cégcsoportjában belüli, illetőleg anya- vagy leányvállalat irányából érkezett megbízással keletkező reklámot elhelyezhet. A járművek oldalán és utasterében, valamint a hirdetményeken, menetrendi lapokon meg kell jeleníteni a Szolgáltató nevét és telephelyének címét.

 

Közszolgáltatási szerződés aláírása

Az Önkormányzat nevében a közszolgáltatási szerződés aláírására a Képviselő-testület jóváhagyását követően a Polgármester jogosult.

 

2.    A tevékenység végzésének jogszabályban meghatározott és egyéb feltételei

 

A tevékenységet az alábbi jogszabályoknak megfelelően kell végezni:

§  az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló, többször módosított 2013.XLI. törvény,

§  a közúti közlekedésről szóló, többször módosított 1988. évi I. törvény.

A Szolgáltató köteles a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyeket beszerezni, és azokat folyamatosan, a szükség és a jogszabályok szerint megújítani.

A Pályázónak – konzorcium esetén legalább annak egyik tagjának – a szolgáltatás megkezdésének időpontjától visszamenőleg számított, legalább 2 év folyamatos, saját jogon végzett helyi, menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási gyakorlattal kell rendelkeznie. Ennek igazolása a referenciatelepülés jegyzőjének nyilatkozatával, és az autóbuszos személyszállítói engedély másolatának együttes becsatolásával történhet.

Alkalmatlan a Pályázó, ha tevékenységét ő maga vagy más, arra jogosult szerv felfüggesztette.

Alkalmatlan a Pályázó, ha gazdasági, illetve szakmai tevékenysége során elkövetett bűncselekménnyel kapcsolatban hozott jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, illetve az ítélet folytán bekövetkezett büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült.

A pályázaton nem vehet részt olyan ajánlattevő, akinél korábbi, 5 évnél nem régebben vállalt közszolgáltatási szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította.

A Pályázaton csak olyan Pályázó vehet részt, aki garantálja, hogy valamennyi munkavállalója a hatóságok felé szabályosan bejelentett munkaviszony alapján, a munkavégzés során a munkajogi, munkavédelmi és egyéb előírásokat betartva dolgozik.

 

3.    A tevékenység végzésével együtt járó szolgáltatói jogosultságok és kötelezettségek

A Szolgáltató alapvetően köteles az érvényes menetrend szerint, folyamatosan nyújtani a közszolgáltatást. A Szolgáltató alapvetően köteles a menetdíjakat az érvényes helyi viteldíjrendeletnek megfelelően beszedni, a jegy nélküli utazást kizárni, megelőzni. A menetdíjbevételek és a kapcsolódó fogyasztói árkiegészítés a Szolgáltatót illetik meg. A Szolgáltató köteles a közlekedést a KRESZ és egyéb, a közlekedésre vonatkozó forgalmi és műszaki szabályok betartásával végezni. A Szolgáltató köteles az autóbuszokat arra alkalmas, saját tulajdonában vagy használatában álló telephelyen tárolni. A Szolgáltató köteles az autóbuszok beszerzését, cseréjét, szervizelését, vizsgáztatását, tankolását, tisztán tartását, valamint minden, az autóbuszok szabályos és minőségi üzemben tartásával kapcsolatos feladatot és költséget viselni, amely költséget a megrendelő Önkormányzatra külön nem háríthat át. A Szolgáltató köteles a szolgáltatás folyamatossága és biztonsága érdekében tartalék autóbuszt rendelkezésre állásban tartani. A Szolgáltatónak rendelkeznie kell a szolgáltatás megkezdése időpontjában, majd azt követően a közszolgáltatási szerződés teljes időtartama alatt érvényes utas- és poggyászbiztosítási szerződéssel.

A Szolgáltató jogosult és köteles a megrendelő Önkormányzat viteldíj-rendeletében foglaltak betartásával bérleteket és vonaljegyet árusítani.

A Szolgáltató a tevékenységéhez jogosult a fogyasztói árkiegészítésről szóló 2012.XLI. törvény rendelkezései alapján árkiegészítésre. Az árkiegészítés mértékének megállapítására, igénylésére és esetlegesen visszafizetésére kizárólagosan a Szolgáltató jogosult.

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás színvonalát javító változtatásokat javasolni, illetve az Önkormányzat egyetértésével eszközölni. Egyúttal a Szolgáltató köteles a járatokon tapasztalható utazási igényeket az elvárható módon nyomon követni, figyelemmel kísérni, és az ezzel kapcsolatban nála jelentkező, releváns, esetleges módosítások, beavatkozások egyeztetését indukáló információkat az Önkormányzattal közölni.

A Szolgáltató jogosult arra, hogy olyan menetrend-módosítási, bővítési javaslatot tegyen, amellyel további külső finanszírozási forrás vonható be a helyi közforgalmú autóbusz-közlekedés üzemeltetésébe (például valamely magán érdekeltségű utazási célpont, ipartelep, kereskedelmi egység stb. anyagi hozzájárulásával).

A Szolgáltató jogosult arra, hogy javaslatot tegyen külső, pl. EU források, pályázati lehetőségek bevonására, kihasználására a szolgáltatás fejlesztése érdekében.

A Szolgáltató vállalja, hogy a közszolgáltatási szerződés aláírásával a pályázati kiírásban, a saját pályázati anyagában és a közszolgáltatási szerződésben foglaltakat, valamint a szolgáltatás végzésére vonatkozó jogszabályi feltételeket magára nézve kötelezőnek tartja.

 

4.    A szolgáltató tevékenységét érintő más szolgáltató jogosultságairól való tájékoztatás

A pályázati kiírásban szereplő menetrend alapján a nyertes Pályázó a város helyi autóbusz-közlekedésére a közszolgáltatási szerződés időtartamára kizárólagos jogot kap az Önkormányzattól. A kizárólagos jog azonban nem érinti a településen áthaladó helyközi autóbuszjáratokat, azokat a helyi szolgáltatásból kizárni nem lehet.

 

5.    A szolgáltató birtokába vagy használatába kerülő létesítmények, eszközök, azok működtetésének és használatának feltételei

A megrendelő Önkormányzat a járatok útvonalának és a végállomási, vonalközi utasforgalmi megállóhelyeinek rendeltetésszerű használatát a Szolgáltató részére külön díj megfizetése nélkül biztosítja.

Az Önkormányzat által tervezett hálózatmódosítás esetén forgalomba kerülő új megállóhelyek kijelölését, kiépítését az Önkormányzat biztosítja.

 

6.    Az ellátási felelős jogosultságai és kötelezettségei a szolgáltatóval szemben

A megrendelő Önkormányzat köteles a Szolgáltató általi árkiegészítés-igénylésben oly módon közreműködni, hogy az árkiegészítés igényléséhez szükséges igazolásokat Szolgáltató kérésére átadja. Az Önkormányzat kötelessége a megállóhelyi járdaszigetek, járdák takaríttatásának a biztosítása. Az Önkormányzat a menetrend-módosítás jogát fenntartja, a későbbiekben beérkező helyi igényekre, lakossági észrevételekre, esetleges közúthálózati változásokra és egyéb, módosítást igénylő helyzetekre tekintettel. A menetrend módosítás következtében Szolgáltató nem kötelezhető önkormányzati kompenzáció nélküli többletteljesítmény nyújtására. A menetrend módosítását megelőzően az Önkormányzat a Szolgáltató számára egyeztetési lehetőséget biztosít.

A megrendelő Önkormányzat jogosult a szolgáltatás minőségét saját maga ellenőrizni. Az ellenőrzések során az Önkormányzat jogosult a megállapított hiányosságokról, hibákról jegyzőkönyvet felvenni, és annak alapján kötbért érvényesíteni. A járművön utazva, vagy a megállóhelyen a járműre felszállva felvett jegyzőkönyvről, amennyiben annak tartalma a járművezető személyes munkavégzését érinti, tájékoztatni kell a járművezetőt.

A megrendelő Önkormányzat kötbérek érvényesítésére jogosult a következők szerinti helyzetekben és tételekkel:

§  A Szolgáltató működési körében bekövetkezett korábbi elindulás, vagy késés:

o   4 percet meghaladó, 8 perces késésig 1.000,- Ft,

o   8 percet meghaladó, 12 perces késésig 2.000,- Ft,

o   12 percet meghaladó, 20 perces késésig 3.000,- Ft,

o   20 percet meghaladó késés, járatkimaradás esetén 10.000,-Ft.

§  A járművezető jegy, vagy bérlet nélkül felengedi az ellenőrzést végző, inkognitóban felszálló próbavásárlót, illetve kenőpénzt fogad el a vonaljegykiadás helyett: 10.000 Ft.

§  A járművezető a járművön dohányzik: 30.000 Ft.

 

7.    Alvállalkozó közreműködésére vonatkozó feltételek

Szolgáltató a szolgáltatás biztosítására alvállalkozót vonhat be, az önkormányzat előzetes tájékoztatását követően.

 

8.    A közszolgáltatási szerződés módosításának, felmondásának feltételei

A közszolgáltatási szerződés határozott időre, 3 évre szól. A szerződést csak rendkívüli felmondással vagy közös megegyezéssel lehet felmondani, rendkívüli felmondással csak az alább szabályozott esetekben és módon.

A Szolgáltató rendkívüli felmondással felmondhatja a szerződést, kizárólag abban az esetben, ha a szolgáltatás nyújtása objektív okok miatt tartósan ellehetetlenül, és ezt a tényt a Szolgáltató az Önkormányzat felé hitelesen, kétséget kizáróan, adatokkal alátámasztva igazolja. A Szolgáltató ebben az esetben április 30-ra, augusztus 31-re, vagy december 31-re mondhatja fel a szerződést.

Az Önkormányzat rendkívüli felmondással megszüntetheti a közszolgáltatási szerződést:

§  ha a Szolgáltató a szolgáltatást a vállalt kezdési időpontot követően 15 nappal nem kezdi meg,

§  ha a Szolgáltató 5 egymást követő napon 50%-ot meghaladó sajáthibás járatkimaradással dolgozik.

 

Mindkét fél rendkívüli felmondással megszüntetheti a szerződést, amennyiben a másik szerződő fél – a Szolgáltatónál felmerülhető, előbb felsorolt hiányosságokon túlmenően – a közszolgáltatási szerződésből fakadó lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi, és a jogsértő magatartással az írásbeli felszólítást követő 30 napon belül sem hagy fel. A közszolgáltatási szerződést a felek évente, legkésőbb november 30-ig felülvizsgálják, és a szükség szerinti módosításokat közös megegyezéssel elvégzik.

 

9.     A szerződésre vonatkozó egyéb feltételek

 

Közös ajánlattevők esetén az Önkormányzat megköveteli a nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság megalakítását. Közös ajánlattétel esetén a Pályázóknak az ajánlat benyújtásakor be kell mutatniuk az általuk létrehozandó gazdasági társaság szerződésrendszerét az alkalmassági feltételek és a feladat ellátásának biztosítására. Közös ajánlattétel esetén a szerződésben foglaltakat teljesítő cég nevében eljárva kell az ajánlatot benyújtani. A pályázatot magyar nyelven kell leadni, a szerződéskötés és a további kapcsolattartás is magyar nyelven történik. A nyertes Pályázóval a szerződés megkötésére a jelen pályázati kiírásban szereplő követelmények, kötelezettségek és jogosultságok szerint kerül sor.

 

10.  Az ajánlattétel kötelező formai és tartalmi kellékei

Kötelezően tartalmaznia kell az alábbi formai, tartalmi kellékeket:

 

·         Nyilatkozat a társaság vagyonának mértékéről

·         Nyilatkozat a felhívás feltételeinek elfogadásáról

·         A tevékenység szakmai kidolgozása (a tevékenységre érvényes jogszabályok, tárgyi, személyi, gazdasági feltételeinek teljesülése)

·         Társasági szerződés

·         Cégkivonat

·         Autóbuszos személyszállítói engedély - egyszerű másolat

·         Az ajánlat cégszerű aláírása

 

A pályázati anyagot lefűzve, cégszerű aláírással zárt csomagolásban, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati) kell leadni. A példányokon fel kell tüntetni, hogy „eredeti” vagy „másolati”. Az eredeti példányt megbonthatatlan módon (zsinórral átfűzve és átkötve, majd címkével leragasztva, a címkét cégbélyegző lenyomattal ellátva) kell benyújtani. A példányok közötti esetleges eltéréskor az eredeti példány a mérvadó. Az ajánlat lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni: „Helyi autóbusz-közlekedés 2016”.

Címkék: