2017. november 03.      12:17

Jelenlegi hely

Felhívás Szociális tűzifa igénylésre


Igénylőlapokat munkaidőben a Polgármesteri Hivatal 3. irodájában lehet kérni!

Örkény Város Önkormányzat

9/2017.(X.20.) számú önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályozásáról

 

Örkény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó feladatokról a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvényben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

 

1.§  (1) Örkény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociálisan rászorulók részére, a téli fűtéshez természetbeni ellátás formájában tűzifát biztosít, a jelen rendeletben foglalt feltételek alapján.

(2) A tűzifajuttatásra az Örkény Város közigazgatási területén lévő lakás tulajdonosa, bérlője vagy albérlője jogosult, aki fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

(3) Elbírálás során előnyt élvez az az igénylő, aki

a)  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint

            - aktív korúak ellátására,

            - időskorúak járadékára,

vagy

 - települési támogatásra jogosult, tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására. Települési támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők élveznek előnyt.

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel

(4) Csak az részesülhet támogatásban, aki Örkényen állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Örkény közigazgatási területén tartózkodik.

(5) Egy kérelmező a (3) bekezdésben meghatározott jogcímek közül csak egy alapján jogosult tűzifa támogatás igénybe vételére.

(6) Egy lakóingatlan esetében csak egy személy jogosult az (1) bekezdésben meghatározott támogatásra.

 

2.§ (1) A kérelmeket jelen rendelet 1. számú mellékletét képező formanyomtatványon lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban. A kérelemhez mellékelni kell a hivatalban rendszeresített jövedelemigazolást is.

(2) Az önkormányzat által biztosított tűzifa mennyisége ingatlanonként, háztartásonként legfeljebb 5 m3.

(3) A kérelmező köteles gondoskodni a tűzifa átvételéről és tárolásáról.

(4) A szociális tűzifa támogatást az Önkormányzat csak a minisztérium által részére megítélt mennyiségű tűzifa erejéig tudja biztosítani.

(5) A szabályosan és hiánytalanul benyújtott kérelmeket átruházott hatáskörben a Szociális- Művelődési- Oktatási Bizottság bírálja el.

(6)  A megítélt tűzifa ellenében az önkormányzat semmiféle ellenszolgáltatást nem kér és nem fogad el.

(7) A kérelem beadható 2017. november 1-től 2017. december 18-ig a Polgármesteri Hivatal 3. sz. irodájában.

 

3.§.  Jelen rendet a kihirdetés napján lép hatályba, és 2018. március 1-én hatályát veszti.

                       

A rendelet 2017. október 20-án kihirdetésre került

                                                                       

                                                                             Kollár Zsolt

                                                                         jegyző