2020. Október 29.      15:37

Jelenlegi hely

Felhívás partnerségi egyeztetésre


FELHÍVÁS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

 

Értesítem a Tisztelt érintett lakosságot, illetve partnereket, hogy Örkény Város Önkormányzata részlegesen módosítani kívánja hatályos településrendezési eszközeit a 02/62 hrsz. ingatlan területére vonatkozóan.

 

A Képviselőtestület 60/2020. (VII. 14.) sz. határozatában rögzítette Településrendezési terv módosítási igényét a területre vonatkozóan, és ún. kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a területet:

 

A tervezési terület:

A tervezési terület Örkény belterülete mellett helyezkedik el, a belterülettől délre, az 5. sz. főút mentén.

A terület Örkény város hatályos Településszerkezeti tervében, a Szabályozási tervben és Helyi építési Szabályzatban jelenleg a falusias lakóterületek közé és az általános mezőgazdasági területek (Má) közé tartozik. Az 5. sz. főút mellett lakóterületek is találhatók, de a telkek hátsó része már mezőgazdasági területbe tartozik.

Az ingatlan területén a meglévő és tervezett funkciók miatt szükséges a településrendezési eszközök részleges módosítása és egy új különleges mezőgazdasági üzemi (Kmü) terület és övezet létrehozása a területre vonatkozóan.

Az övezet kialakítása lehetővé tenné a terület egy részén már működő, állatokkal és tejtermékekkel foglalkozó farm és kereskedés, sajtműhely létesítményeinek bővítését, illetve azok kiegészítését további, az ehhez a funkcióhoz illeszkedő létesítményekkel.

Ehhez azonban Örkény Város hatályos településrendezési eszközeinek részleges módosítása szükséges a tervezési területre vonatkozóan.

Örkény város közigazgatási területére vonatkozó hatályos Településrendezési eszközei 2007-ben készültek el. A Településszerkezeti terv a 110/2007. (X. 18.) Kt. határozattal lett jóváhagyva, a Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat a 9/2007. (X. 18.) Kt. sz. Ök. rendelettel lett jóváhagyva.


A tervezett övezeti előírások a helyi építési szabályzatban:

2. § Az Ör. a következő, 32/A §-sal egészül ki:

A tervmódosítás során a helyi építési szabályzat csak annyiban változik, hogy kiegészül a Kmü-1 jelű építési övezettel:

32/A §

 1. A Kmü-1 jelű építési övezet előírásai:
 1. Beépítési mód                                                                                   Szabadonálló
 2. Az építési telek legkisebb területe (m2)                                           3000
 3. A beépítésnél alkalmazható terepszint feletti legnagyobb beépítettség (%) 40
 4. A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 40
 5. A terepszint alatti beépítettség helye                                               építési helyen belül
 6. A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m)  7,5
 7. A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%)         50
 8. A közműellátás mértéke:                                                                  részleges
 1. Az övezetben a mezőgazdasági üzemi (növénytermesztési, állattenyésztési és termény- és élelmiszer-feldolgozási) tevékenységek, valamint a közművek, a hírközlés létesítményei és berendezései, valamint lakóépület és zöldfelületek helyezhetők el.
 2. Az övezetben a haszonállattartás üzemi méretekben is megengedett, amennyiben az ehhez szükséges közegészségügyi, állategészségügyi és környezetvédelmi feltételek biztosítottak.

A terület fejlesztése során a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdése szerint az előzmények és a konkrét módosítási szándékok ismerete alapján a tervegyeztetésre vonatkozó eljárás a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) bek. c) pontja szerinti tárgyalásos eljárás lesz.

E munkával tehát módosításra kerül Örkény város Önkormányzatának határozata a város településszerkezeti tervéről.

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a helyi partnerségi rendelettel szabályozott Lakossági fórum megtartására „A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről” szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. §-a van érvényben, amely az egyeztetést az alábbiak szerint határozza meg:

(1) 2020. december 31-éig a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet [a továbbiakban: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet] az ebben a §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettől eltérően

a) a településképi követelményekről szakmai konzultációt - ezen belül szakmai tájékoztatást - tartani elektronikus úton is lehet,

b) a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is lefolytathatja,

c) az előzetes és munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton is történhet azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől, video-konferenciától számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton,

d) a településképi véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmet elektronikus úton kell benyújtani, és

e) a településképi bejelentési eljárás során az eljárást kezdeményező iratok kizárólag elektronikus úton terjeszthetőek elő.

(3) A (2) bekezdés a)-c) pontja értelmében elektronikus útnak minősül az önkormányzat honlapján közzétett részletes szakmai tájékoztató, video-konferencia keretében az érintettek részére tájékoztatás tartása és kérdések megválaszolása, valamint a helyi műsorszolgáltató felületén megjelenő részletes szakmai tájékoztató.

 

Fentiek alapján kérjük, hogy a tervezettel kapcsolatos véleményüket, javaslatukat, észrevételüket a

  varosuzemeltetes@orkeny.hu emailcímre elektronikus úton, vagy

a Polgármesteri Hivatal,2377 Örkény Kossuth L. u. 2.

postai címre juttassák el a megadott határidőn belül.

 

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban

a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

 

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje: 2020. 10. 29 től – 2020. 11.13-ig

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét!

 

Örkény, 2020. október 29.                        

                                                                                                     Kulcsár István

                                                                                                     polgármester