2016. december 15.      14:23

Jelenlegi hely

Bevezetésre kerül a térítési díj a házi segítségnyújtásban


2017. január 1-től új rendelet lép életbe a házi segítségnyújtással kapcsolatban, mely szabályozza a jövő évtől bevezetendő térítési díjat. 

A rendelet 2017. január 1-én lép hatályba, egyúttal hatályát veszti a házi segítségnyújtás térítési díjainak megállapításáról szóló 12/2006 (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelet.

Az új rendelet szövegét a cikk címére történő kattintással olvashatja el.

 

6/2016 (XII. 9.) sz. rendelete

a házi segítségnyújtás térítési díjainak megállapításáról

 

Örkény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv-ben kapott felhatalmazás alapján, a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv 63. §., valamint a Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Kormány rendelet 12-13. §-ok figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja:

 

Házi segítségnyújtás

1.§ Örkény Város Önkormányzata a házi segítségnyújtás keretében a 2. §. szerint megállapított gondozási szükséglettel rendelkező igénylő személyek ellátásáról köteles gondoskodni.

2.§ (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

(2) A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani.

(3) Szociális segítés keretében biztosítani kell

a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,

b) a háztartási tevékenységben való közreműködést,

c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,

d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

(4) Személyi gondozás keretében biztosítani kell

a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,

b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,

c) a (3) bekezdés szerinti feladatokat.

(5) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. A gondozási szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt, valamint a napi gondozási szükséglet mértékét. A megállapított gondozási szükségletet a működést engedélyező szerv felülvizsgálhatja és módosíthatja.

(6) A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult.

(7) Amennyiben a házi segítségnyújtás során

a) szociális segítés biztosítása esetén személyi gondozási feladatok ellátása válik szükségessé, a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten el kell végezni,

b) szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.

 

Eljárási szabályok

3.§  (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások iránti kérelmet az Esély Szociális Szolgálat(továbbiakban: szolgálat) intézményvezetőjénél kell benyújtani.

         (2) A kérelemhez mellékelni kell a szolgálat által rendszeresített adatlapot és jövedelemigazolást.

         (3) Jogszabály egyéb melléklet becsatolását is előírhatja.

         (4) A szolgálat az intézményvezető utasítása alapján köteles eljárás nélkül, azonnal ellátást nyújtani, ha a tudomására jutott olyan információ, mely alapján megállapítható, hogy a késedelmes beavatkozás helyrehozhatatlan következményeket okozna a gondozási szükséglettel rendelkező esetében.

 

Térítési díj

   4.§    (1) A házi segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj mértéke 350,- Ft/ óra/ fő.

            (2) A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díjat az óradíj és az adott hónapban a házi segítségnyújtás keretében elvégzett tevékenységekre fordított idő szorzata alapján kell kiszámítani.

(3) A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem

a) 25%-át házi segítségnyújtás,

b) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak, illetve támogató szolgáltatás,

c) 20%-át a kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás,

Záró rendelkezések

 

5.§  A rendelet 2017. január 1-én lép hatályba, egyúttal hatályát veszti a házi segítségnyújtás térítési díjainak megállapításáról szóló 12/2006 (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelet.

 

Örkény, 2016. december 06.

 

            ................................................                      .....................................................

              Kovács István  polgármester                           Kollár Zsolt jegyző

 

 

Kihirdetési záradék:

 A rendelet 2016. december 9-én kihirdetésre került.

 

                                                                       Kollár Zsolt jegyző