Jelenlegi hely

Gyászhír

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett kollégánk és barátunk Füzy Endre 53 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Endre a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat lelkes és lelkiismeretes dolgozója volt. Nagy ambícióval vetette magát a munkába, hiszen a napokban neveztük ki a Városüzemeltetési osztály helyettes vezetőjének. Nagy terveink voltak, bizakodva tekintettünk a jövőbe. Számítottunk munkájára, hozzáértésére, lelkesedésére.
Értelmetlen és megmagyarázhatatlan módon ért véget egy aktív, szeretetteljes élet és pályafutás.
Füzy Endrét az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal saját halottjának tekinti.
Emlékét kegyelettel megőrizzük!

Örkény Város Önkormányzata
Örkényi Polgármesteri Hivatal

Pályázati kiírás az örkényi Szabadidő Központ igazgatói munkakör betöltésére

Pályázati kiírás az örkényi Szabadidő Központ

igazgatói munkakör betöltésére

Örkény Városi Önkormányzat

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Szabadidő Központ igazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

 

Közmeghallgatás

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Örkény városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. december hó 10-én 16.00 órakor

közmeghallgatást tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

A közmeghallgatás helye: Polgármesteri Hivatal – nagyterem  

 

Időközi nemzetiségi önkormányzati választások kitűzése

 

 

 

 

Örkény Város Helyi Választási Bizottsága

35./2019. (XI.25.) számú HVB határozata

Örkény roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselőinek időközi választásának kitűzéséről

 

Örkény Város Helyi Választási Bizottságaa választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 309. § (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárvaÖrkény városban a roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselőinek időközi választását 2020. február 16. napjára tűzi ki.

Örkény Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárás határidőit és határnapjait a határozat 1. melléklete szerint határozza meg.

Örkény Város Helyi Választási Bizottsága a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 59. § (1) bekezdése, valamint a Ve. 316. §-a alapján a jelöltajánláshoz szükséges ajánlások számát a következők szerint határozza meg a romatelepülési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez legalább húsz választópolgárnak az ajánlása szükséges.

A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de Örkény Város Helyi Választási Bizottságánál (2377, Örkény, Kossuth u. 2.  jegyzo@orkeny.hu  0629311121) személyesen, levélben, telefaxon, vagy elektronikus levélben benyújtandó illetékmentes fellebbezést nyújthat be. A fellebbezésnek a megtámadott határozat meghozatalától számított 3 napon belül, a határidő utolsó napján (november 28.) 16.00 óráig kell megérkeznie, mely határidő jogvesztő.

indoklás

 

A 2019. október 13. napon Örkény Városban megtartott roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását követően a roma települési nemzetiségi önkormányzatba megválasztott képviselők a Helyi Választási Bizottság Elnökétől átvették megbízóleveleiket és letették az esküt, majd megalakult a Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat, amely. 2019. október 30-án 21/ 2019(X.30.)sz. határozatával kimondta a feloszlását.

A Nektv. 69. § (3) d) pontja szerint időközi választást kell kitűzni, ha a képviselő-testület kimondta feloszlását.

A Ve. 309.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a roma nemzetiségi települési önkormányzati képviselők időközi választását a Helyi Választási Bizottság tűzi ki a Ve. 6. §, és 8.§-ában foglalt keretek között

A Nektv. 59. § (1) bekezdése, valamint a Ve. 316.§-a szerint a választást kitűző határozatban a Helyi Választási Bizottságnak egyidejűleg meg kell állapítania a települési nemzetiségi önkormányzati jelölt bejelentéséhez szükséges ajánlások számát, egész számra felfelé kerekítve.

A Nektv. 51. § (1) bekezdése szerint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma 5 fő.

A Helyi Választási Bizottság jelen határozatának mellékletét képezi a választás határidőit és határnapjait tartalmazó rendelkezés.

A Helyi Választási Bizottság határozatát a fenti jogszabályhelyek alapján hozta meg.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatást a Ve. 221.§ (1) bekezdésén, a 223.§-án, a 224.§-án, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Örkény, 2019. 11. 25.

HVB elnöke

 

 

 

 

 

Melléklet az …./2019. (……...) HVB határozathoz

a roma nemzetiségi képviselők időközi választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

 

Örkény Város Helyi Választási Bizottsága a Ve. 11.§ (1) bekezdésében és a 309.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2020. február 16. napjára kitűzött roma nemzetiségi települési önkormányzati képviselők időközi választása eljárási határidőinek és határnapjainak naptár szerinti  napjait a következők szerint állapítja meg.

A választási bizottságok

 

 A választási bizottságba a Ve. 311. § (2a) bekezdése szerinti megfigyelőt legkésőbb 2020. február 7-én 16.00 óráig lehet bejelenteni. [Ve. 30. § (2) bekezdés, 311. § (2a) bekezdés]

 

Szavazóköri névjegyzék

 

A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe azt a választópolgárt kell felvenni, aki legkésőbb 2020. január 31-én 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben. [Ve. 315. §]

 

 Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2019. december 27-ig kell megküldeni. [Ve. 115. § (2) bekezdés]

 

A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételről azt a választópolgárt, aki 2020. december 11-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. (Ve. 116.§ (1) bekezdés)

 

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet

a) a helyi választási irodához

aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2020. február 12-én 16.00 óráig,

ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2020. február 14-én 16.00 óráig vagy

ac) 2020. február 14. 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2020 február 16-án 12.00 óráig,

b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéséve 2020 február 16-án , legkésőbb 12.00 óráig

nyújthat be. [Ve. 103. § (2) bekezdés]

 

A fogyatékossággal élő választópolgár 2020. február 7-én 16.00 óráig kérheti, hogy részére a szavazókörben braille írással ellátott szavazósablont biztosítsanak. (Ve. 88. § c), 167. § (5) bekezdés)

 

A helyi választási iroda a lezárt szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét legkésőbb 2020. február 15-én kinyomtatja. (Ve. 106.§ (2) bekezdés)

 

A kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét 2020. május 18-án meg kell semmisíteni. (Ve. 109.§ (1) bekezdés)

 

A szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének adatait 2020. május 18-án törölni kell. (Ve. 109.§ (2) bekezdés)

 

Jelöltállítás

 

Az ajánlóívek iránti igényt a választás kitűzését követően lehet benyújtani a helyi választási irodához. (Ve. 120. § (2) bekezdés)

 

A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. december 28-án átadja az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. (Ve. 121.§ (2) bekezdés)

 

A választási iroda – az ajánlóív átadásával egyidejűleg – ingyenesen átadja a jelölő szervezet számára a névjegyzékben a nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok nevét és lakcímét. A nemzetiségi választópolgárként az átadást követően névjegyzékbe vett választópolgárok adatait tartalmazó kiegészítő adatszolgáltatást a jelölő szervezet 2020. január 12-én és 2020. február 3-án 16.00 óráig igényelheti. (Ve. 317.§ (2) bekezdés)

 

A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb 2020. január 13-án 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 318. § (1) bekezdés]

 

Az ajánlóívek leadásának határideje: 2020. január 13-án 16.00 óra. (Ve. 124.§ (2) bekezdés)

 

Az ajánlóíveket a helyi választási iroda a szavazást követő kilencvenedik nap utáni munkanapon, 2020. május 18-án megsemmisíti. (Ve. 128.§)

 

 

Kampánytevékenység

 

A választási kampányidőszak 2019. december 28-tól 2020. február 16-án 19.00 óráig tart. [Ve. 139. § (1) bekezdés]

 

A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen, valamint e területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon választási kampánytevékenység 2020. február 16-án nem folytatható. (Ve. 143.§)

 

Választási gyűlés tartásának utolsó időpontja 2020. február 15.  24.00 óra. (Ve. 145.§ (1) bekezdés)

 

2020. február 16-án politikai reklámot nem lehet közzétenni. (Ve. 147.§ (4a) bekezdés)

 

A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2020. február 16-án nem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exitpoll) csak 2020. február 16-án 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni. (Ve.150.§)

 

A Ve. 317.§-a szerinti adatszolgáltatás adatait a jelölő szervezetnek legkésőbb 2020. február 16-án kell megsemmisítenie, és az erről készült jegyzőkönyvet 2020. február 19-én 16.00 óráig át kell adnia az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának. (Ve. 155.§ (2) , 317. § (3) bekezdés)

 

A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2020. március 17-én 16.00 óráig köteles eltávolítani. (Ve. 144.§ (7) bekezdés)

 

Szavazás előkészítése

 

A választási bizottság a bejelentett jelöltek – annak a jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását a jelöltek bejelentésére rendelkezésre álló határnapon 2020. január 13-án 16.00 óra után végzi el. (Ve. 160.§ (2) bekezdés)

 

A szavazólap adattartalmának jóváhagyására azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot hozott. (Ve. 162.§ (1) bekezdés)

 

2020. február 15-én a helyi választási iroda átadja a szavazóköri névjegyzéket, a szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket a szavazatszámláló bizottság elnökének. (Ve. 164.§ (1) bekezdés)

 

 

Szavazás

 

A szavazóhelyiségben szavazni 2020. február 16-án 06.00 órától 19.00 óráig lehet.(Ve. 169. § )

 

 

Választási iratok kezelése

 

A jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában 2020. február 19-én 16.00 óráig tekinthető meg. (Ve. 204. § )

 

A szavazólapokat a helyi választási irodában kell elhelyezni és 2020. május 16-ig meg kell őrizni úgy, hogy illetéktelen személyek részére ne váljanak hozzáférhetővé. A választás eredményével összefüggő büntetőeljárás esetén az érintett szavazólapokat az ügy jogerős lezárásáig kell megőrizni. (Ve. 205.§ (1) bekezdés)

 

2020. május 18-án a választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát 2020. május 16-át követően a Magyar Nemzeti Levéltárnak át kell adni. (Ve. 205.§ (2) bekezdés)

 

 

 

 

 

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjének változása

Tisztelt Lakosság!

 

2019. december 1-től az Örkényi Polgármesteri Hivatalba bevezetésre kerülő új ügyfélfogadási rend az alábbiak szerint alakul:

 

Hétfő: ZÁRVA

Kedd: 8.00- 12.00-ig   13.00- 17.00-ig

Szerda: 8.00 – 12.00- ig

Csütörtök: 13.00 – 16.00 -ig

Péntek: ZÁRVA

 

Meghívó alakuló ülésre

 

M E G H Í V Ó

 

 

Örkény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. október hó 22-én 17.00 órakor

alakuló ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – nagyterem  

 

N a p i r e n d :

 

1.      Önkormányzati képviselők és polgármester választás eredményének ismertetése

 Előadó: HVB elnöke

 

2.      Képviselő-testület tagjainak eskütétele

 

3.      Polgármester eskütétele

 

4.      Alpolgármester megválasztása

 Előadó: polgármester

 

5.      Alpolgármester eskütétele

 

6.      Polgármester illetményének megállapítása

 Előadó: jegyző

 

7.      Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

 Előadó: polgármester

 

8.      SZMSZ megalkotása

 Előadó: jegyző

 

9.      Bizottságok tagjainak megválasztása

 Előadó: polgármester

 

10.  Bizottság külsős tagjainak eskütétele

 

11.  Egyebek

 

Kérem, hogy az ülésen pontos időben megjelenni szíveskedjen!

                              

Örkény, 2019. október 16.

 

Kulcsár István       

polgármester   

Városi Piknik!

Az "Örkény (lesz) az egészség városa" Egészséghét zárásaként városi pikniket szervez Örkény Város Önkormányzata. 15:00 órától várjuk az érdeklődőket finomabbnál finomabb egészséges ételek kóstolására. 16:30-tól vitamintorna várja az érdeklődőket a Manócska óvoda pedagógusaival. A rendezvény a Dívák a színpadon (Détár Enikő, Fésűs Nelly, Ladinek Judit) koncerttel zárul.

V. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás

Szeptember 20-21-én rendezték az V. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás „Vidéki Hagyományok és Ízek Vásárát”, amelyen részt vett az örkényi Együtt a Romákért Szociális Szövetkezet is. Kiállításra kerültek az általuk készített munka és gyermekruhák, női divatáruk, valamint gyapjúszőnyegek, amik elnyerték a kilátogató emberek tetszését és felkeltették érdeklődésüket.

Útépítési pályázat

Örkény Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyar Falu program útépítési pályázatára.
Az Önkormányzat a Vágóhíd utcára kíván pályázni, amelynek elkészültek a tervdokumentációi.
Az út hossza 480 méter szélessége 4 méter, amely a Táncsics úttól a belterület végéig tart.
A képviselőtestület felhatalmazta a polgármestert a pályázat elkészítésére és beadására.

Kovács István 
Polgármester

Óvodaudvar fejlesztése

 

 

„Magyar Falu Program”- Óvodaudvar Fejlesztési Pályázat

A pályázat célja,hogy a vidéki kistelepüléseken élő gyermekek egészséges testi és lelki fejlődését segítse. Mindezek eredményeként létrehozott játszóudvarok, fejlesztő eszközök hozzájárulnak, hogy a kisgyermekek fejlődési lehetőségei javuljanak, így a vidéki élet jobbá, vonzóbbá váljon a családok számára.
A pályázat 100%-ban államilag finanszírozott, tehát önerőre nincs szükség.
A projekt maximálisan igényelhető összege: 5 millió forint.

Tervezett beruházások:
- Kültéri játékeszközök beszerzése (hinták, csúszdák, komplett mozgásfejlesztő játékok, triciklik, rollerek)
- Kültéri játéktároló létrehozása
- Az öntözőrendszer kiépítése

A pályázat megvalósításának ütemezését az óvodabővítés munkálatainak elvégzése utánra tervezzük.

A pályázat beadására felhatalmazta a Képviselőtestület a polgármestert, amelynek határideje szeptember 10-e.

Kovács István
Polgármester